Współpraca

Zasady współpracy z Klientem:

  • Pełnomocnictwo

pierwszym etapem współpracy jest udzielenie brokerowi pełnomocnictwa(zlecenia brokerskiego), które upoważnia naszą firmę do wystąpienia w Państwa imieniu z zapytaniem ofertowym oraz do negocjowania przedstawionych przez towarzystwa ubezpieczeń ofert. Pełnomocnictwo jako umocowanie prawne jest niezbędnym elementem rozpoczynającym formalną współpracę.
 – 

  • Umowa usług brokerskich

–w momencie rozpoczęcia i trwania współpracy podpisanie umowy między Brokerem a Klientem w celu uregulowania praw i obowiązków obu stron umowy. W celu prawidłowej realizacji zadania broker potrzebuje szczegółowych informacji dotyczących firmy oraz danych na temat przedmiotu działania Zleceniodawcy. Wszystkie uzyskane informacje stanowią tajemnicę handlową i nie mogą być udostępniane osobom trzecim (zakaz udostępniania informacji nie dotyczy towarzystw ubezpieczeniowych). Na podstawie uzyskanych danych broker określa występujące ryzyka oraz proponuje zakres ochrony ubezpieczeniowej , który stanowi podstawę do zbudowania zapytania ofertowego (slipu brokerskiego).Następnie realizuje kolejno poszczególne etapy swojej usługi brokerskiej patrz : oferta 

Partnerzy:

Współpracujemy z wszystkimi zakładami ubezpieczeń na rynku polskim . Wzajemne dotychczasowe dobre kontakty zawodowe i osobiste skutkują najbardziej optymalnymi rozwiązaniami dla naszych Klientów. Wybierając ofertę konkretnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego kierujemy się niezmiennie jedynym celem, jakim jest zadowolenie Państwa z naszych usług.