Oferta

Kompleksowa obsługa brokerska obejmuje:

  • Zarządzanie ryzykiem

Analiza ryzyka w oparciu o charakter działalności i posiadany majątek.

  • Opracowanie programu ubezpieczeniowego

Dostosowanego do potrzeb i wymagań Klienta.

  • Zapytanie ofertowe

Wystosowanie do poszczególnych Zakładów Ubezpieczeń zapytań o ofertę 

w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 

W celu dokonania obiektywnego wyboru zapytanie kierujemy do kilku zakładów ubezpieczeń.

  • Negocjowanie warunków ubezpieczenia ...

... oraz wysokości składek ubezpieczeniowych - przystąpienie do ostatecznej negocjacji

warunków umowy dotyczących pokrycia ryzyk , 

dodatkowych klauzul, rozszerzających zakres ochrony oraz poziomu składki.

  • Zestawienie ofert zakladów ubezpieczeń

obejmujące analizę porównawczą w zakresie ochrony ubezpieczeniowej

i wysokości składek oraz sugestie dotyczące poszczególnych rozwiązań

wraz z propozycją wybrania optymalnego wariantu.

  • Umowę ubezpieczenia

doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą ubezpieczeniową,

weryfikacja merytoryczna i formalna polis wystawionych przez zakład ubezpieczeń.

  • Pomoc w likwidacji szkód

Poprzez przekazanie informacji klientowi na temat zgłaszania szkód do zakładu ubezpieczeń,

ustalenie procedury powiadomienia brokera o zgłoszonej szkodzie,

pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności wystąpienia szkody,

sprawdzenie przez brokera czy proces likwidacji szkody przebiega zgodnie OWU.

  • Administrację polis

Czyli prowadzenie bieżącej obsługi polis, monitoring okresów zawartych umów ubezpieczenia,

przekazywanie informacji dotyczących płatności składek,

przekazywanie danych do zakładów ubezpieczeń o zmianach w strukturze majątku,

przekazywanie danych od Klienta do ubezpieczyciela mających wpływ 

na zmianę ryzyka ubezpieczeniowego

  • Działalność dydaktyczną

organizację spotkań edukacyjnych dla pracowników Klienta

w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej i technik obsługi ubezpieczeniowej.

–